Opis projektów
Projekt, pn. Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy PELMET Spółka Jawna Eugeniusz Pelczar, Kazimierz Pelczar nr POPW.01.02.00-18-0087/16 realizowany jest w ramach

Projekt, pn. „Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy PELMET Spó??ka Jawna Eugeniusz Pelczar, Kazimierz Pelczar” nr POPW.01.02.00-18-0087/16 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Dzia??anie 1.2 „Internacjonalizacja M?�P”

Cel projektu:

Celem projektu jest zwi�?kszenie aktywno??ci gospodarczej PELMET Spó??ka Jawna na rynkach mi�?dzynarodowych poprzez kompleksowe dzia??ania zwi�?zane z opracowaniem i przygotowaniem do wdro??enia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy w zakresie produktów: ko??cówki dr�???ków kierowniczych i cz�???ci metalowe, obudowy i rozdzielnice elektryczne.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu przeprowadzone zostan�? dzia??ania doradcze, przez wy??onionego w drodze konkursu ofert Wykonawc�?, które obejm�?, m.in.: analiz�? mo??liwo??ci eksportowych firmy PELMET, badanie rynków zagranicznych, przygotowanie koncepcji wej??cia na rynki zagraniczne, opracowanie narz�?dzi i metod marketingowych, sporz�?dzenie listy rekomendacji dotycz�?cych reorganizacji firmy na potrzeby internacjonalizacji. W efekcie ??wiadczonych us??ug opracowany zostanie dokument, pn. „Model biznesowy internacjonalizacji  dla firmy PELMET Spó??ka Jawna Eugeniusz Pelczar, Kazimierz Pelczar w zakresie produktów: ko??cówki dr�???ków kierowniczych i cz�???ci metalowe, obudowy i rozdzielnice elektryczne”, zgodny ze „Standardami tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji” dla I etapu, dzia??ania 1.2 Internacjonalizacja M?�P” PO PW.

Warto??�? projektu: 30 750,00 PLN

Wk??ad Funduszy Europejskich: 20 000,00 PLN

Harmonogram projektu: 01.11.2016 – 31.12.2016

 

"Ceramiczne kompozyty z udziałem grafenu jako narzędzia skrawające i części maszyn o unikatowych właściwościach" Cergraf (2012-2016) w ramach programu "Graf-Tech"

PELMET Spó??ka Jawna podpisa?? umow�? konsorcjum na realizacj�? projektu "Ceramiczne kompozyty z udzia??em grafenu jako narz�?dzia skrawaj�?ce i cz�???ci maszyn o unikatowych w??a??ciwo??ciach" Cergraf (2012-2016) w ramach programu "Graf-Tech" Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju. Partnerzy: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metalurgii i In??ynierii Materia??owej, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

 

Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe 1/07/2020

W związku z planowaną realizacją projektu pt.:

Wdrożenie do produkcji firmy PELMET Sp.J. szafki gazowej z elementem usztywniającym montaż licznika gazowego z zastosowaniem innowacyjnej technologii bezspoiwowego spawania”,

w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do składnia ofert na:

Dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych pras hydraulicznych (do tłoczenia, wciskania i przeginania) w ilości 2 (dwóch) sztuk wraz z ich uruchomieniem.

 

Data publikacji 22.07.2020r.

Termin składania ofert: 30.07.2020r.

 


Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia prowadzącego do opracowania nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy PELMET Spółka Jawna E. i K. Pelczar

W zwi�?zku z planowanym zakupem us??ug doradczych na potrzeby projektu, który ubiega si�? o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Przedsi�?biorcza Polska Wschodnia”, Dzia??ania 1.2. „Internacjonalizacja M?�P I Etap” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do sk??adania ofert na realizacj�? zamówienia prowadz�?cego do opracowania nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy PELMET Spó??ka Jawna Eugeniusz Pelczar i Kazimierz Pelczar w zakresie produktów: ko??cówki dr�???ków kierowniczych i cz�???ci metalowe oraz obudowy i rozdzielnice elektryczne niskiego napi�?cia”

 


Kontakt

PELMET Spółka Jawna
Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar

ul. Marynkowska 5 | 38-422 Krościenko Wyżne
tel: 13 43 049 11
fax: 13 43 049 20